Sprediķi un Pārdomas

Sprediķu audio ieraksti atrodami vietnē SoundCloud.com/doma-sprediki un Spotify


Nedēļas pārdomas atrodamas vietnē facebook.com/Domadraudze


Daži piemēri: 


01.08.2022.

Miera Dievs ar jums visiem! (Rom. 15:33)


Skaists ap. Pāvila svētības vēlējums kristiešu draudzei Romā. Dievs, kuram ticam un kuru piesaucam, ir miera Dievs. Dievā ir miers un Viņš nes mieru visur, kur Viņš ierodas. Viņš pārveido cilvēku dzīves un pasauli, dāvinot cilvēku sirdīs mieru. Miers sirdī un prātā ir viena no lielākajām dāvanām, pēc kā varam ilgoties un ko varam iegūt šajā satrauktajā laikmetā. Cilvēku sirdīs un prātos nav miera dažādu iemeslu dēļ. Katrs no mums noteikti var atrast kādus subjektīvus un objektīvus iemeslus saviem satraukumiem. Ko dara cilvēks, kura sirdī nav miera? Viņš ir neapmierināts, viņš meklē vainīgos, sēj satraukumu un nemieru visapkārt. Mums ir vajadzīgs miers un pārliecība, lai kādi būtu apstākļi. Kas notiek manā sirdī un prātā, cik mierīgi vai satraukti tie ir? Kas dod man mieru un pārliecību par rītdienu un kas to nolaupa? Kas mainītos mūsu dzīvēs, ja satraukumu brīžos mēs sev atgādinātu, ka miera Dievs ir ar mums? Ilgosimies pēc Dieva klātbūtnes, jo kur ienāk Dievs, tur sāk valdīt miers. Dieva miers ienāk mūsu sirdīs caur to, ka mēs ticībā pieņemam Jēzus Kristus paveikto pestīšanas darbu mūsu labā. Ne velti ap. Pāvils vēstulē Efeziešiem saka, ka Kristus ir mūsu miers (2:14). 


Pravieša Jeremija grāmatā atrodam skaistu apsolījumu (29: 11). Dievs saka tautai:  “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat”.- Dievs par mums domā miera un svētības domas. Dieva domas un Viņa Vārdi var iedēstīt mūsu sirdīs mieru. Lai miera Dievs piepilda mūsu sirdis un prātus ar savu mieru! Dieva miers pārveido mūsu sirdis un pasauli ap mums.Māc. Sandis27.09.2021“Saliedē manu sirdi!” (Ps.86:11)Vecās derības ķēniņš Dāvids savā lūgšanā, kas izteikta Psalma vārdiem, aizskar ļoti svarīgu cilvēka garīgas dzīve pamatu. Viņš Dievam lūdz saliedētu, jeb apvienotu sirdi. Lai arī šī ir pavisam īsa lūgšana, tā nāk no cilvēka dziļumiem. Kā mēs zinām, Dāvida dzīve ir bijusi ļoti dažāda. Tajā nav trūcis spožuma, tāpat kā izgaršotas asaras, zaudējumi un ticības kritieni. Viņa ceļš pretī Dievam, līdzīgi kā mūsējais, šķērso dažādas dzīves pieredzes no kurām citas tuvina ticības patiesībai, bet citas atmet atpakaļ pie paštaisnas un sevi slavinošas dzīves. Ne pa velti tieši šajā Psalmā Dāvids lūdz par ceļu, kurā viņš var būt pievērsts un pamodināts Dieva patiesībai. Palikt Dieva ceļā, šie vārdi visos laikos un laikmetos ir skanējuši kristiešu lūgšanās. Un Dāvids, savas ticības briedumā šiem vārdiem pieliek klāt saliedētas, jeb vienotas sirds lūgumu. Lūkojoties savas dzīves dažādībā, viņš vērīgi pamana, ka lielākie ticības kritieni notiek brīžos, kad sirds nav vienota, nav saliedēta skatā uz Dievu. Tās ir, tēlaini sakot, sirds plaisas pa kurām mūsu uzmanība un vērīgums tiek aizvesta tumsas virzienā. Ar grēka ierosmēm mūsu vienotais skats uz Dievu tiek nemanāmi nodrupināts un mēs attopamies pie dzīves kurai nav sāta. Lūk, Dāvids apzinās šo bīstamību – pazaudējot vērīgu un nedalītu skatu uz Dievu, cilvēks tiek izsēts šīs pasaules nenozīmībās. Un šī garīgi destruktīvā procesa virzītājs – apsūdzētājs, kritušas eņģelis, velns, Jaunās derības valodā tiek saukts par diabolos. Šī vārda tiešais tulkojums ir izkaisītājs, izsvaidītājs, tāds kurš izmētā. Tātad Dāvida lūgšana ir nostāšanas pret izkaisītu un nenoturīgu garīgo dzīvi. Izkaisītāja vārds ir minēts arī notikumā pie Jēzus kārdināšanas. Visi kārdinātāja vārdi bija centieni aizvest Jēzus uzmanību projām no Dieva. Viņš centās atrasts plaisas Jēzus dievišķībā ar meistarīgu uzmanības pārnesi un veiklu valodu. Attiecībā uz Jēzu, visi centieni izrādījās veltīgi, bet raugoties cilvēkā, sirds plaisas joprojām pastāv. Tāpēc Dāvids lūdz, pēc saliedētas un vienotas sirds. Tas ir arī mūsu ticības dzīves pamats, lūgties lai Dievs dāvina sirds vienotu sirdi, tādu, kas nepiesaista sevi neskaitāmos sīkumos, bet ir vērīga un saliedēta. Dāvids labi zina, ka kārdinājumi nenāk kā kara pieteikums visam labajam, kārdinājumi mūs atrod dzīvojot to pašu labo dzīvi. Tikai veids ir mums nemanāms – pa sirds plaisām, tiekam novērsti no dievlīdzīgas un sirdsskaidras dzīves aicinājuma. Saliedē manu sirdi – lai šie lūgšanas vārdi arī mums palīdz ceļā uz iekšēju vienotību! mācītājs Jānis Cepurītis
Vairāk sprediķu audio ieraksti atrodami vietnē SoundCloud.com/doma-sprediki


Vairāk ikdienas pārdomas atrodamas vietnē facebook.com/Domadraudze

Israēla ķēniņš, pats Kungs ir pie tevis, nebaidies vairs ļauna!