Iesim jel un pielūgsim Kungu, izjautāsim Pulku Kungu, – tad nākšu arī es!