Vakara lūgšana

10. nedēļai pēc Vasarsvētkiem

 Izdrukai(atjaunots 10.08.2020)


Lūgšanai izvēlas vadītāju, kurš lasa tekstu parastajā rakstā, pārējie lasa tekstu treknrakstā. Ja esi viens. lasi visu lūgšanu pats.


1. Ievads
Steidzies, ak Kungs, mani izglābt!

Steidzies, ak Kungs, man palīgā! Ps.70:2
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Alleluja!

2. Psalms

Antifons (Ps 55:17, 23)

Es piesaukšu | Dievu,* un Viņš | mani izglābs.
Met savu nastu uz to | Kungu,* Viņš | tevi uzturēs.

Psalms 55:2–3a, 7, 17 

Uzklausi, Dievs manu | lūgšanu,*
manas sirds | nopūtas ņem vērā.
Ievēro mani un uzklausi | mani,*
es maldos apkārt | savā nemierā.

Es sacīju: kaut man būtu spārni kā | balodim,*
es aizlaistos un nomestos, | kur man būtu miers.
Bet es piesaukšu | Dievu,*
un Viņš | mani izglābs.

Gods lai ir Tēvam un | Dēlam*
un Svē|tajam Garam!
Kā bija sākumā, tā tagad un | vienmēr,*
un mūžīgi | mūžos. Āmen.

antifons

Es piesaukšu | Dievu,* un Viņš | mani izglābs.
Met savu nastu uz to | Kungu,* Viņš | tevi uzturēs.


3. Svēto Rakstu lasījums
Bez pieteikuma tiek lasīts lasījums. Var lasīt visu vai daļu no šī vai cita lasījuma. Citus lasījumus skatīt lelb.lv

Visupirms es mudinu tevi izteikt lūgumus Dievam, pielūgt, aizlūgt un pateikties Dievam un to darīt par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem, kas augstos amatos, lai mēs mierīgi un klusi dzīvotu dievbijīgi un krietni. Tas ir labi un atzīstami mūsu glābēja Dieva priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. Jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi ir nodevis par izpirkumu visu labā – tā kļūdams par pestīšanas liecību, laikam pienākot. Tādēļ esmu nolikts par sludinātāju un apustuli – es runāju patiesību, es nemeloju –, par skolotāju pagāniem ticībā un patiesībā. Es gribu, lai vīri visur lūgtu, paceldami šķīstas rokas, bez dusmām un ķildošanās. Tāpat arī sievas, piedienīgi tērptas, lai rotājas ar biklumu un pieticību, nevis krāšņām matu rotām, zeltu un pērlēm vai dārgām drānām, un ar krietniem darbiem, kā pieklājas sievām, kas solījušās dzīvot dievbijīgi. Sieva lai mācās mierā, pilnīgā paklausībā. Un es neļauju sievai vīru mācīt vai valdīt pār vīru, bet tai jāpaliek mierā. Jo Dievs pirmo izveidoja Ādamu, tikai pēc tam Ievu. Ne jau Ādams tika pievilts, bet sieva, viņa izdarīja pārkāpumu. Sievas tiks izglābtas caur bērnu dzemdēšanu, ja vien pieticīgas tās paliks ticībā un mīlestībā, un svētumā. Šie vārdi ir uzticami. (1Tim2)


Bet Tu, ak Kungs, esi mums žēlīgs!
Pateicība Dievam!


4. Responsorijs
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis*

un gaišums visos manos ceļos. (Ps 119:105)
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.

Visi Tavi vārdi ir patiesība*
un gaišums visos manos ceļos.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam* un Svētajam Garam.
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.


[5. UZRUNA vai lasījums no kristīgas literatūras. Te var lietotpārdomas, kuras atrodamas sadaļā sprediķi un pārdomas, kā arī  draudzes Facebook lapā.
 Dziesma]

6. Magnificat
Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu,* 
godinām mēs mūžīgi. (Lk 1:46–52)

Mana dvēsele*
slavē to Kungu,
un mans gars gavilē par Dievu,*
manu Pestītāju,

jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu;* 

redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,
jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis* 

un svēts ir Viņa Vārds,

un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem* 

pie tiem, kas Viņu bīstas.
Viņš darījis varenus darbus ar savu elkoni* 

un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.

Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem* 

un paaugstinājis zemos.
Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem,* 

un bagātos Viņš atstājis tukšus.

Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu* 

un pieminējis savu žēlastību,
kā Viņš runājis uz mūsu tēviem,*

uz Ābrahāmu un Viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam* 

un Svētajam Garam.
Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr,* 

un mūžīgi mūžos. Āmen.

Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu, godinām mēs mūžīgi.

7. Kyrie
Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies! Kungs apžēlojies!

8. Mūsu Tēvs

9. Aizlūgšanas (tiek brīvi sacītas aizlūgšanas, vai lietota kāda litānija)

10. Noslēguma lūgšana

Lūgsim.

Kungs, Tu, kas savu varenību paud caur savu gādību un apžēlošanos: vairo pret mums savu žēlsirdību, ka saņemam daļu pie debesu labumiem, steigdamies pretī Taviem apsolījumiem. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu, kas ar tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.

Āmen.


11. Noslēgums
Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un 
Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība lai paliek ar mums.
Un ar klāt neesošajiem brāļiem un māsām.
ZIEDOŠANA

Pateicamies visiem, kuri ar savu ziedojumu atbalsta draudzes darbu!


Rīgas Doma ev. lut. draudze

Reģ. nr. 90000344416
Doma laukums 1, Rīga, LV-1050
A/s Unibanka Rīdzenes filiāle
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521


Lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir Viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto Viņa svētie.